Trường Đại học Gia Định / Thông tin chung về Trường